PRIVACY VERKLARING

Go-Retro hecht veel waarde aan uw privacy en doet zijn best dit zoveel mogelijk te beschermen.
Hieronder kunt u de Privacy Verklaring van Go-Retro lezen.

Contactgegevens:
Go-Retro
Wielsekade 41
3411AC Lopik
Tel: 06-51699291
https://go-retro.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Go-Retro verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:
– Het verhuren van de door u gereserveerde camper
– Nakomen van wettelijke verplichtingen
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Go-Retro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de verhuurovereenkomst

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons
bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Go-Retro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan
verwijderen wij deze informatie.

Verwerking Buiten EU
Go-Retro verwerkt geen gegevens buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming
Go-Retro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Go-Retro) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Go-Retro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Go-Retro verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Go-Retro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Go-Retro en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar hkuipers@planet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Go-Retro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

cropped-logopng.png

OVER ONS

Go-Retro is een verhuurbedrijf die
Volkswagen T2 campers verhuurt
in absolute topstaat.
Ons doel is mensen te laten genieten van
een campervakantie met deze leuke busjes.
Alleen daar word je al blij van.

CONTACT

06-51699291

goretrocampers@gmail.com

Go-Retro
Wielsekade 41
3411 AC Lopik

© 2019 Go-Retro. All rights reserved.

VOLG ONS