Go-Retro hecht veel waarde aan duidelijke huurvoorwaarden, zonder verrassingen achteraf.
U bent zich ervan bewust dat het een oldtimer betreft. De campers zijn met zorg gerestaureerd en
onderhouden. Respecteer de leeftijd! Toer op je gemak en heb geen haast.

1. Algemeen
a. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.
b. Als huurder wordt aangemerkt degene die de huurovereenkomst ondertekent. Dit is tevens de
persoon die geautoriseerd is tot het besturen van de gehuurde camper. Hier kan een tweede
bestuurder op verzoek aan toegevoegd worden.
c. De minimale leeftijd om te huren en de camper te besturen is 25 jaar en de huurder/bestuurder
moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs.
d. Bij het ophalen van de camper dient de huurder en eventuele extra bestuurder zich te legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs.
e. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde bestuurders, mogen na het inleveren van
een kopie van een geldig rijbewijs, de camper besturen.
f. Het door de huurder ingevulde reserveringsformulier wordt geacht één geheel te vormen met het
door de huurder te ondertekenen huurcontract en de algemene voorwaarden.
Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de
huurder komen geheel voor rekening van de huurder.
g. Go-Retro is te allen tijde gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden.
h. Het is verboden om te roken in de camper.
i. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de camper.
j. Gezien de hoogte van de campers, is het verboden om met de campers de parkeergarages in te
gaan.
k. Het is niet toegestaan de camper te laten wassen in een automatische wasstraat of af te spuiten
met een hoge druk.
l. De camper mag alleen gebruikt worden op verharde wegen in de Benelux en Duitsland, in een straal van 400 kilometer vanaf Lopik. Overige landen op aanvraag. 
m. Het is niet toegestaan om met de campers naar evenementen en/of festivals te gaan.
n. Parkeren van auto’s van klanten is mogelijk op eigen terrein, op eigen risico.
o. Om schade aan de camper te voorkomen is het niet toegestaan om op de camper te
staan/zitten/hangen, op de bumpers te staan en aan de deuren te hangen.
p. Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar ook
met zijn beperkingen.

2. Boeking
a. De boeking is pas definitief na een bevestigingsmail van Go-Retro en ontvangst van de vereiste
betaling conform het boekingsformulier.
b. Door middel van deze betaling verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van Go-Retro en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen al dan niet te hebben
gedownload via de website www.go-retro.nl .

3. Betaling
a. De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of
overhandigde nota.
b. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:
– Binnen twee weken na boeking een aanbetaling van 50% van de totale huursom via de Rabobank
Utrechtse Waarden, rekeningnummer: NL 28 RABO 0134608100 t.n.v. H. Kuipers eo te Lopik.
– Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te
zijn.
– Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor de vertrekdatum, dient de
huurder de huursom per direct te betalen.
c.  Go-Retro dient minimaal 7 dagen voor vertrek over de waarborgsom van € 500,– te beschikken.
d. Op het moment dat de camper in dezelfde staat wordt ingeleverd, als waarin deze is
meegenomen, dan wordt de borg z.s.m. teruggestort. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de borg
na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen zo snel mogelijk na terugkomst overgemaakt op het
rekeningnummer van de huurder.
e. Indien de huurder nalatig is in zijn betalingen, kan Go-Retro besluiten de vordering over te dragen
aan een incassobureau. De daaruit vloeiende kosten komen in het geheel voor rekening van de
huurder.
f. Go-Retro behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder
tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen.

4. Annulering
a. De huurder dient per aangetekende brief of per e-mail te annuleren. De datum van de postbezorging of datum ontvangst e-mail geldt als annuleringsdatum.
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.
– vanaf 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.
c. Het eerder terugbrengen van de camper geeft geen recht op restitutie van een deel van de
betaalde huur.
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Verplichtingen verhuurder
Go-Retro is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
a. Voorzien van een geldige APK keuring.
b. In goede staat en compleet met inventaris, conform inventarislijst, en toebehoren.
c. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en APK keuringsrapport.
d. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper.
e. Met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.

6. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huurprijs voorafgaand te voldoen.
b. De verschuldigde borgsom minimaal 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode te voldoen.
c. De camper en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen
veranderingen aan te brengen.
d. De instructies van Go-Retro op te volgen.
e. De camper niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
f. Tijdens de huurperiode zorg te dragen voor vanzelfsprekende zaken, zoals een juist oliepeil, goede
bandenspanning, juiste brandstof, etc.
Indien er motorschade is ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag oliepeil of het tanken van de
verkeerde brandstof, zijn de kosten van de schades die hieruit voortvloeien voor rekening van de
huurder.
g. De huurder dient de camper te gebruiken en te onderhouden conform het instructieboekje. Indien
bij schade blijkt dat de huurder niet conform deze handleiding heeft gehandeld, is de huurder
aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade.
h. De huurder krijgt de camper met volle tank mee en dient de camper bij terugkomst in de directe
omgeving van Lopik af te tanken.
i. Vrij te rijden kilometers voor de huurder: Dagverhuur 200 km, weekendverhuur 450 km, midweekverhuur 550 en
weekverhuur 1000 km. Indien u meer kilometers wenst te rijden, rekenen wij hiervoor € 0,47 per aanvullende kilometer.

7. Tekortkoming
a. Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het
huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n
bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat
aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan
worden toegerekend.
b. Indien Go-Retro niet in staat zal zijn de camper aan de huurder ter beschikking te stellen wegens
overmacht, heeft Go-Retro het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te
ontbinden. De huurder vrijwaart Go-Retro voor alle aanspraken of schadevergoedingen. De gedane
betalingen van de huurprijs en waarborg worden gerestitueerd.
c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft Go-Retro recht op
vergoeding van de huurder van de huursom per dag, vermeerderd met een boete van € 100,- per dag
dat de camper te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade.

8. Kosten
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, olie,
reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van Go-Retro.
c. De huurder moet voor het oplossen van mechanische defecten altijd contact opnemen met
Go-Retro, telefoonnummer 0 (031) 6 516 99 291. Indien de huurder zelf defecten en/of gebreken,
reparaties laat herstellen zonder toestemming van Go-Retro, leidt dit nooit tot vergoeding van de
gemaakte kosten.
d. Indien de huurder akkoord heeft gekregen van Go-Retro voor de reparatiekosten, worden deze
alleen vergoed na overlegging van originele gespecificeerde nota’s en na overlegging van de
vervangen defecte onderdelen.
e. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of
reparaties, worden niet door de verhuurder vergoed.
f. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech, ongeval, uitval bestuurder of reparatie onderweg, zoals taxikosten, vervangend vervoer, verblijfskosten, telefoonkosten etc., zijn niet te verhalen op Go-Retro.
g. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats
moet blijven dan gewenst, is Go-Retro niet aansprakelijk voor de niet genoten vakantiedagen of
andere kosten. Hiervoor dient u zelf een reisverzekering af te sluiten.
h. Indien na terugbetaling van de borg blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een
verkeersovertreding heeft begaan en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt Go-Retro een
factuur overeenkomstig de boete vermeerderd met € 20,– administratiekosten. Deze rekening moet
binnen 2 weken betaald worden.

9. Schade
a. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris
en toebehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met Go-Retro. De huurder houdt zich te allen
tijde aan de instructie van de verhuurder.
b. De huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de
camper. Bij diefstal van de camper in combinatie van het niet kunnen overhandigen van de Bearlock
sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en daarmee verband houdende sleep- en
transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de camper of uw
reisverzekering.
d. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder, vallen te allen
tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op
de huurder.
e. Indien in beslagname plaatsvindt door een overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder
verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan Go-Retro. De door Go-Retro
te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
f. Het eigen risico bedraagt € 1000,– per schade en kan eventueel worden verlaagd naar € 500,–
tegen een eenmalige betaling van € 60,– vooraf.
g. Indien blijkt dat het eigen risico niet toereikend is voor de betaling van schade, kosten, vervanging
van inventaris en eventuele schades aan de inventaris tijdens de huurperiode, welke buiten de
verzekering vallen, wordt het resterende bedrag in rekening van de huurder gebracht, tenzij deze
schade niet aan de huurder aan te rekenen is.
h. Go-Retro kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade en/of
kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de
camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade.
i. Alle schades die buiten de verzekering vallen, zullen door Go-Retro getaxeerd worden, rekening
houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.
j. De huurder noteert bij schade zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van
eventueel betrokken voertuigen (maatschappij, polisnummer), de namen en adressen van
bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. De huurder verzoekt voorts de
betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen.
k. De huurder verplicht zich van het voorval een rapport/proces-verbaal op te laten maken door de
plaatselijke autoriteiten.

10. Verzekering
a. De campers zijn WA en Volledig Casco (allrisk) verzekerd, inclusief inzittenden verzekering en pechhulp.
De verzekeringsvoorwaarden liggen bij Go-Retro ter inzage.
b. Bij een reis naar het buitenland wordt geadviseerd een kortlopende reisverzekering af te sluiten via Allianz inclusief automobilistenhulpverzekering.
https://www.allianz-assistance.nl/AllianzAssist/add-single-application?tp=AKP108&prod=RV
Hiermee bent u verzekerd voor o.a. vervangend vervoer en verblijfskosten. 
c. Ook binnen Nederland is een reisverzekering aan te raden.
d. Als pechhulp onnodig en zonder toestemming van Go-Retro wordt ingeschakeld, zijn de kosten
die daaruit voortvloeien voor rekening van de huurder.
e. Go-Retro is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die door onze verzekering niet
gedekt is.
f. Er is een GPS tracker ingebouwd. Deze wordt gebruikt voor diefstal en snelheidscontrole. 

11. Schoonmaken
a. De camper wordt aan de huurder als volgt meegegeven:
– Buitenzijde en binnenzijde schoon
– Volle brandstoftank
b. De camper dient door de huurder in “normaal gebruikte staat” te worden teruggebracht.
Indien dit niet het geval is gelden de volgende kosten:
– Buitenzijde abnormaal vuil (dit ter beoordeling van de verhuurder) € 50,–
– Binnenzijde niet schoon € 50,–
– Bekleding niet schoon € 60,–
– rookvrij/geurvrij maken € 100,–
c. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de
vervangingskosten in rekening gebracht.
d. De vervangingskosten c.q. schoonmaakkosten, worden in mindering gebracht op de terug te
betalen waarborgsom.

Wij hopen dat u een leuke tijd heeft en veel plezier beleeft met onze mooie retro campers!

logopng

OVER ONS

Go-Retro is een verhuurbedrijf die
Volkswagen T2 campers verhuurt
in absolute topstaat.
Ons doel is mensen te laten genieten van
een campervakantie met deze leuke busjes.
Ben jij de volgende die dit gaat beleven?

CONTACT

06-51699291

goretrocampers@gmail.com

Go-Retro
Wielsekade 41
3411 AC Lopik

© 2019 Go-Retro. All rights reserved.